פמה מחבקת את כל תושבי ישראל. נעבור את זה יחד ונצא חזקים.

#יחדננצח

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר

כללי

 1. אתר זה (להלן: "האתר") מנוהל על ידי חברת פמה ליסינג בע"מ ח.פ. 511034373 מ.ר. 54892 בעבורה ועבור חברות הבנות שלה פמה מימון (1992) בע"מ, פמה אשראי לרכב בע"מ, פמה סוכנויות בע"מ ופמה קרדיט בע"מ (להלן: "פמה" ו/או "החברה").
 2. במסגרת השירותים שמציע האתר, יוצג מידע כללי, יוצעו למכירה הלוואות שונות באמצעות החברה וכן תתאפשר בדיקת זכאות ראשונית לקבלת הלוואה (להלן: "השירותים"). 
 3. השירותים באתר נועדו ללקוחות בעלי אזרחות ישראלית ומעל גיל 21 בלבד (להלן: "המשתמשים"). המשתמש מצהיר כי הינו כשיר משפטית ונושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינו מבצע בשירותים.
 4. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר כפי שמפורט להלן וכן לתנאים נוספים כפי שמופיע בעמודי האתר השונים המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. במקרה של סתירה- יגברו תנאים אלו.
 5. פמה רשאית לשנות בכל עת, וללא כל הודעה, את כל השירותים והמידע המופיע באתר, לגרוע ו/או להוסיף חומרים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בנוסף רשאית פמה לשנות תנאים אלו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

שירות לקוחות

 1. שירות הלקוחות של החברה פעי בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00. 
 2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הטלפון במספר 03-7688900 או בכתובת המייל Sherut@pama-lis.co.il או באמצעות הגעה למשרדי החברה בכתובת הנחושת 6, קומה 4, תל אביב בתיאום מראש בלבד בטלפון 03-7688900.

שימוש באתר

 1. השימוש באתר אינו כרוך בתשלום.
 2. בכל בקשה למסירת פרטים, לצורך פניה חוזרת מטעם פמה, על המשתמש למסור פרטים אמיתיים ונכונים. ניתן לשנות את הפרטים שנמסרו באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון מספר מספר 03-7688900. בכל מקרה של מסירת פרטי זיהוי אינם אמיתיים ונכונים, רשאית פמה לא לספק את השירות המבוקש.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא אינו פועל בשמו או מטעמו של אחר וכל פעולה שהוא מבצע בקשר עם השירותים הינה עבורו בלבד.
 4. בעצם הגלישה באתר המשתמש מאשר לפמה ו/או לשותפיה העסקיים, לאסוף את כלל המידע אודותיו הכל בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנון זה. כל התנועות והפעולות המבוצעות באתר זה נרשמות ומתועדות על ידי פמה.
 5. בכל פניה לקבלת הלוואה תפנה פמה ללשכת האשראי לשם קבלת חיווי אשראי אודות הפונה. לשם קבלת חיווי כאמור, תפנה לשכת האשראי לבנק ישראל בבקשה לקבלת נתוני האשראי המצויים אודות הפונה במאגר בנק ישראל.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. 
 7. המשתמש מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות :
  1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.
  2. לבצע פעולות שי בהן כדי להרוס ו/או להגביל את השימוש באתר.
  3. שימוש באתר או בתוכנה שלו לכל פעולה מלבד השירותים המוצעים באתר.
  4. שימוש באתר ו/או בנתונים המוצגים בו מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
  5. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או באתר.
  6. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל גורם שהוא.

 

 

 

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של פמה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
 3. סימני המסחר באתר הם קניינה של פמה ו/או של צדדים שלישיים, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

הגבלת אחריות

 1. בכל מקרה ובשום מצב פמה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
  1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
  2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה.
  3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים.
  4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
  5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו).
  6.     השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת 
  7. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
  8. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

אבטחת מידע

 1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 2. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

 

הגנת הפרטיות

 1.  כדי להשתמש באתר ו/או בשירותים, ייתכן ויידרש המשתמש לספק מספר פרטים אודותיו. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמו המלא של המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו, ומספר טלפון נייד. וכן ייתכן שלצורך המשך בדיקת זכאותו של המשתמש להלוואה המשתמש יתבקש לספק לחברה מידע בנקאי נוסף אודותיו כגון מספר חשבון הבנק וכן את פרטי כרטיסי האשראי שלו (להלן: "המידע"). הפרטים אשר יסופקו להחברה, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות המשתמש שיש כבר ברשות החברה, או יאומת כנגד מאגרים אשר מצויים אצל צדדים שלישיים, והכל בהתאם להוראות הדין. על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסור את פרטיו, ומסירת פרטים כלשהם על-ידי המשתמש תלויה ברצונו ובהסכמתו.
 2. החברה רואה בחשיבות רבה את שמירת פרטיותו של המשתמש ועושה מאמצים על מנת לשמור מידע זה. מדיניות הפרטיות של החברה בדבר איסוף ושימוש בפרטים אודות המשתמשים (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה: 
  1.  מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע שנמסר על ידי המשתמש וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.
  2. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשות המשתמש ו/או כל מכשיר אחר ובכלל זה כתובת ה– IP  של המשתמש, מקום הימצאו וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש. בהסכמה לתנאי השימוש הללו המשתמש מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה.
  3.  החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, למטרות הבאות:
   1.  יצירת קשר עם המשתמש, לרבות במהלך חיי ההלוואה, ככל שתועמד על-ידי החברה.
   2. פיקוח על האתר וניתוחו לצורך תפעול שוטף, וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ואיתור ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה.
   3. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה. בכפוף לדין החל, בגלישתו באתר, המשתמש נותן להחברה רשות לאחסן את המידע הנאסף עליו בבסיסי הנתונים שלה.
   4. לצרכי דיוור ישיר ומשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש, לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות החברה.
   5. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של החברה, לרבות שיפור ופיתוח תהליכי אישור הלוואות בחברה.
   6. מסירת המידע לצדדים שלישיים ההכרחיים למען מתן השירותים או לאחר קבלת דרישה מכל רשות מוסמכת.
   7. לצורך ניתור ושיפור מאמצי השיווק של החברה.
  4. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של חברת החברה. בכל מקרה של ספק על המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

שונות

 1. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר. השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד
 2. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 3. בכל מקרה בו תהא סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין האמור באתר לרבות ביחס למוצר ו/או שירות ו/או כל מידע ו/או תוכן – תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות ספציפיות.
 4. פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד כמו כן לשון יחיד ורבים.

 

 

 

פשוט ליצור איתנו קשר

פניתך התקבלה בהצלחה


תודה רבה על ההתעניינותהצוות שלנו נותן את השירות הטוב ביותר שהוא יכול ללקוחות קודמים, ונשמח להתפנות ולתת לך את השירות הטוב ביותר שנוכל בהקדם האפשרי.

פשוט ליצור איתנו קשר.

אנו זמינים לכל שאלה ובקשה – ומנסים לתת את מקסימום העזרה והסיוע – צרו קשר והצוות שלנו יעשה הכל כדי שתצאו מרוצים – ועם הרכב החדש שתמיד רציתם!

פניתך התקבלה בהצלחה


תודה רבה על ההתעניינותהצוות שלנו נותן את השירות הטוב ביותר שהוא יכול ללקוחות קודמים, ונשמח להתפנות ולתת לך את השירות הטוב ביותר שנוכל בהקדם האפשרי.