פמה מחבקת את כל תושבי ישראל. נעבור את זה יחד ונצא חזקים.

#יחדננצח

הודעה בדבר החלטת בית המשפט לאשר הסדר פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק")
ביום 14.7.2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל-אביב ("בית-המשפט") הסדר פשרה בת.צ 51638-06-17 אושורוב נ' פמה אשראי לרכב בע"מ ואח'.
עניינה של בקשת האישור בטענות המבקש, בתמצית, כי: (א) לעניין מועדון הלקוחות – המשיבות גובות מלקוחותיהן תשלום חודשי בעבור חברות במועדון הלקוחות שלהן מכוח סעיף בהוראות הסכם ההלוואה המצרף את חברי הקבוצה למועדון באופן אוטומטי, ללא הסכמתם המפורשת, וללא מתן גילוי נאות אודות הזכויות והחובות הכרוכות בחברות במועדון, והכול בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן וחוק החוזים האחידים. (ב) לעניין מנגנון ההצמדה – המשיבות מצמידות את ההחזר החודשי של ההלוואה למדד המחירים לצרכן באופן שבו עלייה של המדד גורמת להגדלת התשלום החודשי, אך ירידה שלו (מתחת למדד הבסיס) מותירה את התשלום החודשי כפי שהוא והכול בניגוד להוראות חוק החוזים האחידים.
קבוצת התובעים לצרכי הסדר הפשרה מורכבת משתי תתי-קבוצות. הגדרת הקבוצה היא כדלקמן: קבוצה ראשונה – לווים אשר נטלו הלוואות צמודות מדד, מיום 23.6.2010 ועד ל-14 ימים לאחר המועד הקובע, הכוללות תנאי לפיו ירידת המדד לעומת מדד הבסיס לא תזכה את הלקוח (להלן: "קבוצת הפרשי ההצמדה"). קבוצה שניה – לווים אשר נטלו הלוואות, מיום 23.6.2010 ועד למועד הקובע, שחויבו בתשלום חודשי קבוע בשל חברותם במועדון הלקוחות של המשיבות (להלן: "קבוצת חברי המועדון").
בשים לב לכך שהפרשי ההצמדה בגין ירידת המדד הם מטבעם מזעריים, תחשיב שביצעו המשיבות מעלה כי הפרשי ההצמדה בגין ירידות המדד מסתכמים בסך מצרפי של 341,146 ש"ח בלבד. בהתאם לפסק הדין, 60% מסכום מצרפי זה (קרי סך של 204,688 ₪) ישולם בידי המשיבות לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, כמשמעותה בהוראות סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "הקרן").
בהתאם לפסק הדין וביחס לקבוצת התובעים השניה, קבוצת חברי המועדון, המשיבות ישיבו לחברי הקבוצה סכום השווה ל- 25% מהסכומים ששולמו כדמי חבר במועדון, סכום המוערך על סך 5,278,464 ₪.
לחברי הקבוצה שבמועד הגשת הסדר הפשרה הינם לווים פעילים, ישולם הסכום במישרין ובאותו אמצעי תשלום בו משלם הלווה את ההלוואה, ו/או על דרך של הפחתה מהתשלום החודשי של ההלוואה. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום 7.11.21 (להלן: "המועד הקובע"). לחברי הקבוצה שבמועד הגשת הסדר הפשרה אינם לווים פעילים, ושסכום הפיצוי המגיע להם שווה או עולה על 20 ₪, ישולם הסכום באמצעות העברות בנקאיות לחשבונות הבנק, תוך 30 יום מהמועד הקובע. אשר ללווים כאמור שההעברות הבנקאיות בעניינם נכשלו, תינתן האפשרות לעדכן את פרטי חשבון הבנק באמצעות מסרונים שישלחו ישירות למספר הטלפון, או לכתובתם באמצעות הדואר ככל שאין בידי המשיבות מספרי טלפון תקינים ובהתאם למתווה ההשבה שאושר על ידי בית-המשפט בהחלטתו מיום 30.7.21.
סכומי השבה כאמור בסעיף 14.3 להסדר הפשרה הנמוכים מ-20 ₪ וכן סכומים שמסיבה כלשהי לא שולמו לחברי הקבוצה בהתאם להוראות סעיף 14.2 להסדר הפשרה ¬– ישולמו בידי המשיבות לקרן בתוך 300 ימים מהמועד הקובע כמשמעותו בהסדר הפשרה.
ביחס ללווים אשר בגינם נרשמו חובות אבודים ו/או לווים בגינם התהוו חובות שהגיע מועד פירעונם וטרם שולמו (נכון למועד הקובע) (להלן: "לווים חייבים") – סכומי הפיצוי, לרבות סכומים שאמורים להיות מועברים לקרן (קבוצת הפרשי ההצמדה) ישולמו על דרך של קיזוז מגובה החוב ולא יועברו בפועל ללווים החייבים או לקרן.
עוד נקבע, בהסכמת הצדדים, כי תבוצע הפרדה בין חוזה ההלוואה לבין חוזה ההצטרפות למועדון הלקוחות, כך שהצטרפות תעשה בחוזה נפרד.
סכומי ההשבה ישולמו ישירות לחברי הקבוצה הזכאים, בהתאם לדרכי ההשבה המפורטים בהסדר הפשרה ובהודעה זו. אין צורך לפנות למשיבות לשם קבלת סכומי ההשבה.
הסדר הפשרה עומד לעיון באתר האינטרנט של מערכת בתי-המשפט. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו), יחד עם פסק הדין וההחלטה מיום 30.7.21 בבקשה המשותפת למתן הוראות, הם המחייבים (להלן יחדיו: "הסדר הפשרה"), ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה.

לעותק מפס"ד לחץ כאן.

פשוט ליצור איתנו קשר

פניתך התקבלה בהצלחה


תודה רבה על ההתעניינותהצוות שלנו נותן את השירות הטוב ביותר שהוא יכול ללקוחות קודמים, ונשמח להתפנות ולתת לך את השירות הטוב ביותר שנוכל בהקדם האפשרי.

פשוט ליצור איתנו קשר.

אנו זמינים לכל שאלה ובקשה – ומנסים לתת את מקסימום העזרה והסיוע – צרו קשר והצוות שלנו יעשה הכל כדי שתצאו מרוצים – ועם הרכב החדש שתמיד רציתם!

פניתך התקבלה בהצלחה


תודה רבה על ההתעניינותהצוות שלנו נותן את השירות הטוב ביותר שהוא יכול ללקוחות קודמים, ונשמח להתפנות ולתת לך את השירות הטוב ביותר שנוכל בהקדם האפשרי.